TELEMMGLPICT000191130735-xlarge_trans_NvBQzQNjv4BqUdzhVSO1dBnYosldNXMOeVXkO_LzmO-vk9x2Zn14RKA.jpg

Tibetan Uprising day, 10 March 1959
Tibetan Uprising day, 10 March 1959